มาเยี่ยมเยียนศาลเจ้าคิบูเนะแล้วจะมิลองทำนายดวงชะตาดูหน่อยหรือ...? หยิบกระดาษคำนายของเจ้าขึ้นมาแล้วตรงไปที่บ่อน้ำข้างศาลเจ้าเสีย คำทำนายของเจ้าจักปรากฏยามที่กระดาษได้อยู่ในอ้อมอกของเทพเจ้าแห่งน้ำและฝนนั่นแล (ไว้สำหรับเล่นคอมมูเท่านั้น)
@suizenrenka 16 people diagnosed
0 Games Commu Roleplay Tweets #tourabucommu Daily resultsResult patterns 23
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.